Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални системи „Труд“ и „Обслужване“ в обхвата на Столична община и общините от зоната на активно влияние на гр. София за периода 2030 – 2040 – 2050 г.
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия
Изпратена от: Administrator, на 12 / 02 / 2018, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 8486 пъти
Резюме: Задачата е разработена на основата на статистическа информация от официални източници – основно на НСИ и ведомствени информационни системи. От анализите на същата са очертани тенденции в демографското и социално-икономическото развитие на Столична община и на общините от зоната на активно влияние на гр. София през периода 2010 -2016 г. Прогнозите са разработени на вариантен принцип – възприети са три варианта – реалистичен, оптимистичен и песимистичен. Основанията за три вариантните прогнози са хипотезите за влиянието на фактори със стимулиращ или със задържащ развитието характер. По всеки от трите варианта на отделните прогнози са заложени различни темпове на очаквано, бъдещо развитие.

Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални   системи „Труд“ и „Обслужване“ в обхвата на Столична община и общините от зоната на активно   влияние на гр. София за периода 2030 – 2040 – 2050 г. - Разработка

Резюме

Графични приложения Карти А3
Таблични приложения

Финална таблица - прогнози
Таблично приложение 1.2.2.1.: Естествен прираст на населението на Столична община за периода 2010 -2016 г. (общ и средногодишен брой) - по населени места
Таблично приложение 1.2.2.2.: Механичен прираст на населението на Столична община за периода 2010 -2016 г. (общ и средногодишен брой) - по населени места
Таблично приложение 1.2.2.3.: Население в специфични възрастови групи на Столична община към 2010 и 2016 г. - по населени места
Таблично приложение 1.3.1.1: Прогноза (НСИ) за населението по области и пол. Сравнения страна, Столична община (област София)
Таблично приложение 1.4.1.1.:Състояние и прогноза за броя на населението по райони на Столична община за периода 2020-2050 г.
Таблично приложение 1.5.1.1.:Прогноза за населението за възрастова група 0 - 2 години за населените места в Столична община по варианти
Таблично приложение 1.5.1.2.:Прогноза за населението за възрастова група 3 - 6 години за населените места в Столична община по варианти
Таблично приложение 1.5.1.3.:Прогноза за населението за възрастова група 7 - 14 години за населените места в Столична община по варианти
Таблично приложение 1.5.1.4.:Прогноза за населението за възрастова група 15 - 18 години за населените места в Столична община по варианти
Таблично приложение 1.5.2.1.:Възрастова структура в групи 0-14, 15-64, 65+ по райони на Столична община за периода 2020 -2050 г. – по варианти
Таблично приложение 1.5.2.2.:Прогнози за възрастови групи 3 - 6, 7 - 14, 15 - 18 по райони на Столична община за периода 2020 -2050 г. – по варианти
Таблично приложение 2.2.1.1.: Прогноза за децата в детските градини - по административни райони - варианти
Таблично приложение 3.2.1.1.: Прогноза за броя на заетите лица в Столична община за периода 2020-2050 г. - по административни райони и по варианти на прогнозата
 


Какъв рейтинг бихте поставили?

Коментар

Изпрати коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Insert Cancel
Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета