Експерти, с които работим

Софпроект работи с различни външни експерти. Степента на въвличане на външна експертиза зависи от конкретната задача. На тази страница са изброени специалистите, с които предприятието сключва договори, както и са описани задачите, по които те са работили. Информацията засяга периода от 2017г. до сега.


Енвайрорисърч ЕООД - подготвителна изследователска работа по тематична група ОКОЛНА СРЕДА на Визия за София (2017); провеждане на изследвания, анализ и консолидация на събраната информация в сферата на околната среда за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019)

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни - подготвителна изследователска работа по събиране на данни и изследвания по тематична група ИДЕНТИЧНОСТ и култура на Визия за София (2017) 

Сдружение “Бизнес Бустър София” - подготвителна изследователска работа по събиране на данни и изследвания по тематична група УПРАВЛЕНИЕ на Визия за София (2017)

Сдружение “ИГРАД - изследвания и дизайн в града” - подготвителна изследователска работа по тематична група ХОРА на Визия за София (2017)

Сдружение “Неформално” - подготвителна изследователска работа по събиране на данни и изследвания по тематична група ГРАДСКА СРЕДА на Визия за София (2017); провеждане на изследвания, анализ и консолидация на събраната информация в сферата на градската среда за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019) 

Център за икономически стратегии и конкурентоспособност - подготвителна изследователска работа по тематична група ИКОНОМИКА на Визия за София (2017) 

Сдружение “ИТИ-Регул” - провеждане на изследвания в сферата на транспорта за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019)

НПО “Линкс” - провеждане на изследвания в сферата на управлението за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019)

Алфа Рисърч - провеждане на изследвания в сферата на социологията за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019)

Асоциация на българските лидери и предприемачи - провеждане на изследвания в сферата на икономиката за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019) 

ТиМ Консулт ООД - мониторинг на аспектите УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ и ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС на Визия за София (2017-2019)

Адвокатско дружество Бакалова и Дамянов - мониторинг направление ПРАВО И НОРМАТИВНА БАЗА на Визия за София (2017-2019)

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН - мониторинг  на аспектите ХОРА и ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА на Визия за София (2017-2019) 

Лора Стоева - мониторинг  на аспект ОКОЛНА СРЕДА на Визия за София (2017-2019)

Ангел Георгиев - мониторинг на аспект ТЕХНОЛОГИИ на Визия за София (2017-2019)

Антон Герунов - мониторинг на аспект УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ на Визия за София (2017-2018)

Десислава Симова - мониторинг на аспект УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ на Визия за София (2018-2019)

Мария Гергова-Бенгтссон - мониторинг на аспект КОМУНИКАЦИЯ на Визия за София (2017-2019)

Вихър Георгиев - Информираност и ангажираност на заинтересованите страни на Визия за София (2018)

Глобал Метрикс ЕООД - провеждане на изследвания в сферата на културата за Визия за София (2018); подпомагане на целеполагането на Визия за София (2019); Изследване на нагласите към споделени велосипеди (2018) 

Маркет Линкс - национално представително изследване “Потенциална миграция на населението в страната към София” (2019)

Епик София ООД - изготвяне на концепции и реализация на кампании за популяризиране на стъпки от съставянето на Визия за София (2017-2019)

Win-Win - ПР и комуникация на Визия за София и комуникационна стратегия на Софпроект (2017-2019)

Моушън Софтуер ЕООД - създаване на уебсайт и осигуряване на рекламно присъствие на Визия за София (2017-2018) 

Сенсика Текнолоджис ООД - медиен мониторинг на печатни издания, информационни сайтове и социални мрежи на Визия за София (2017-2019) 

Бранд Ню Айдиъс ЕООД - медийно планиране на Визия за София (2017-2019)

Владия Михайлова - куратор финална изложба на Визия за София (2019)

Региостат ЕООД - Планиране и проектиране на национално представително изследване Потенциална миграция на населението в страната към София (2018)

Колиърс Интернешънъл ЕООД - изследване на ефекта от удължението на метрото (2019)

Урбитат ЕООД - подготвителна изследователска работа по тематична група Транспорт на Визия за София (2017); изследване на ефекта от удължението на метрото (2019)

Институт за транспортни изследвания ЕООД - изследване на ефекта от удължението на метрото (2019)

ДриймРадио.орг ЕООД - изграждане на онлайн среда, базирана на ГИС за получаване на обратна връзка за състоянието на пешеходната инфраструктура в СО (2018-2019)

Център за научни изследвания и проектиране към УАСГ - функционален анализ (2018); изследване на реки и дерета (2019); изследване на почви (2019)

Христо Харлов - подпомагане на провеждането на фокус групи с браншови организации относно изменението на ОУП (2019)

Трансконсулт - 22 ООД - решение на възел на Източна тангента (2019)

Виа План ЕООД - варианти на трасе на Източна тангента (2017) 

Аглика Георгиева - подготовка на проучване за екосистемни услуги (2019)

Евгений Ширинян - пилотен проект за визуални коридори (2019)

Асен Петков - поддръжка на сайт и ГИС система (2017-2018)

Уеб Онлайн ЕООД  - сайт на Софпроект (2019) 

Мапекс АД - геодезически заснемания (2017)

Илия Копралев - териториално диференцирани демографски прогнози (2018)

Белин Моллов - консултант стратегия “София играе”

Иванина Томова - икономист стратегия “София играе”

Съюз на урбанистите в България - проучване на кв. Манастирски ливади - Изток (2018-2019) 

Люба Батенбергска - инициатива Малките стъпки (2018)

Ана Калинова - инициатива Малките стъпки (2018)