Експерти, с които работим

Софпроект работи с различни външни експерти. Степента на въвличане на външна експертиза зависи от конкретната задача. На тази страница са изброени специалистите, с които предприятието сключва договори, както и са описани задачите, по които те са работили. Информацията засяга периода от 2017г. до сега.