Води и дерета

Установен е проблем с границите и собствеността на водните обекти (ВО) в Столична община. За цели участъци от реки, няма отредени имоти по кадастрална карта (КК), ако има, то собствеността не е публична и начина на трайно ползване не е за водни течения. Има несъответствие и липса на връзка между КК, ОУП и подробен устройствен план (ПУП), за една река и прилежащата територия (по Закона за водите), като и в трите документа реката не е еднозначно определена като граница и функция.

Проблемният анализ ще даде основа за привеждането на ВО в съответствие с нормативна уредба, устройственото планиране и политиките на СО и ще позволи реализацията на редица мерки и проекти:

  • изпълнение на зелена инфраструктура, предоставяща различни екосистемни услуги на града - регулиране на микроклимата, пречистване на води и въздух;
  • реализация на мероприятия от плана за адаптация към изменение на климата;
  • управлението на риска от бедствия;
  • запазване и повишаване на биологичното разнообразие