Градоустройствени единици

Разделянето на територията на Столична община на градоустройствени единици има за цел създаване на подходящ по размер „пиксел“ като помощен инструмент за устройствено планиране с цел агрегиране в тези граници на статистически данни и извеждане на прогнозни стойности на основни параметри на бъдещо развитие. Границите им не се определят по закон или наредба и в този смисъл те са неформални. Дефинирани са като териториални единици, използвани за нуждите на планирането. Много близки до териториите на квартали или местностите в нотариалните актове. Размерът им трябва да е достатъчно малък, за да включва участъци с относително хомогенни градоустройствени характеристики на ползване и предназначение на земята и достатъчно голям, за да може да послужи за надеждно прогнозиране.

Определянето на граници във всички случаи е свързано и с някои несъвършенства и компромиси, като водещо за окончателно оформяне на градоустройствените единици на Столична община е тяхното основно предназначение – помощен инструмент за подробен териториален анализ, прогнозиране и планиране.
(вижте картата в пълен размер)