Демографска прогноза

Диференцирани рамкови демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални системи „труд“ и „обслужване“ в обхвата на Столична община и общините от зоната на активно влияние (ЗАВ) на София за периода 2030 – 2040 – 2050г. са разработени през 2017г. на основата на анализ на статистическа информация от НСИ и ведомствени информационни системи. Очертани са тенденции в демографското и социално-икономическото развитие на Столична община и на общините от ЗАВ на гр.София 2010 - 2016г. и очакваните процеси на демографско развитие по показатели за естествен и механичен прираст. Прогнозите са в три варианта – висок, реалистичен и нисък. Териториални нива: община; самостоятелни населени места в Столична община; административни райони на Столична община. Прогнозирани са възрастовите структури на населението, с оглед изясняване на работна сила, брой потребители на бюджетни социални услуги (образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт) и др. (вижте пълния доклад).

Прогнозите по макроикономически показатели – БВП и БДС са на ниво Столична община. Направени са и прогнози за произведената продукция, както и за броя на заетите лица по икономически сектори („Аграрен“, „Индустрия“ и „Услуги“).

Снимка: People of Sofia