Достъп до зелени пространства

Изследването цели да определи каква е достъпността на жителите на София до паркове и градски градини. Проектът е реализиран от екипа на „Софпроект“ за целите на инициативата Зелена София на Столична община.

Анализиран е реалният пешеходен достъп от входовете на обекти на зелената система с широко обществено ползване (паркове и градини) до жилищни сгради в обхват от 300 метра. Отразени са както обекти със свободен, така и такива с ограничен достъп. За целта са използвани:

  • пешеходна мрежа с оценена възможност за преминаване
  • средната скорост на придвижване на пешеходец
  • отбелязани входове (регламентирани и нерегламентирани) на обектите на зелената система

Резултатите от изследването могат да се използват при планирането на нови обекти от зелената система на града, идентифицирайки приоритетни зони с подчертан недостиг на достъп до зелено.