Достъп до зелено

Изследване, целящо да определи обезпечеността на жителите на София-град с обекти на зелената система, предназначени за широко обществено ползване. Изследването е направено с цел да послужи на Зелена СОФИЯ — проект на Столична община.

Анализът изобразява реалният пешеходен достъп в 300 м обхват, от входовете на обектите на зелена система (паркове и градски градини) до жилищните сгради на територията на София. За основа на анализът е използвана алейна мрежа с оценена възможност за пешеходно преминаване и средната скорост на придвижване на пешеходец.

Резултатите от изследването биха могли да се използват при планирането на нови обекти от зелената система на града, идентифицирайки приоритетни зони с подчертан недостиг на достъп до зелено.