Екосистемни услуги

ОП “Софпроект - ОГП” разработва методика за картиране и биофизична оценка на екосистемни услуги и за икономическата им оценка, с цел планиране и информирано управление на зелената и синя инфраструктури в СО. 

Изготвя се концепция за интегрирането на екосистемният подход и екосистемните услуги в политиките и инструментите за пространствено градско планиране, с цел включване на екологичните съображения при формулирането и вземането на стратегически решения за градско планиране и развитие. Софпроект работи в колаборация с Института по Геофизика, Геодезия и География на БАН, Института  по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и института за Гората на БАН.

Методиката за картиране и биофизична оценка ще се базира на тази, приетата на национално ниво, като ще доразработи параметрите и ГИС частта в по-едър мащаб. Икономическа оценка ще се опре на идентифицираните екосистемни услуги в първата част на проекта.

Методиките ще бъдат пилотно тествани за избран микрорайон в София и на следващ етап ще служат за целите на градското планиране.

Концепцията за екосистемните услуги има за цел да представи ползите, които хората получават от околната среда. Тук се отнасят материалните продукти и услуги, необходими за реализиране на икономическите дейности - като осигуряване на питейна вода, но и нематериалните - ползите от регулиращите процеси в екосистемите като — регулация/превенция на наводнения и други природни бедствия, пречистване на въздуха и водите, регулиране на микроклимата, осигуряване кръговрата на веществата и др. Както и културните ползи, които хората получават от природата - рекреационни, естетически, образователни, духовни, научно-изследователски и др.