Западна тангента

Проектът е насочен към проучване на възможността за реализиране на връзката от първостепенната улична мрежа между ж.к. Овча купел (бул. “Монтевидео”) и ж.к. Люлин (бул. “Д-р Петър Дертлиев”), както е определена от действащия ОУП на Столична община. Разглеждат се ключови аспекти като подобряване на достъпността между градските зони по тангенциалните направления, осигуряване на висококапацитетна алтернатива за придвижване с масов градски транспорт, интеграция на различните видове транспорт, включително железопътен и активните методи за придвижване. Стремежът е да се постигне минимално въздействие върху околната среда, тъй като артерията “разсича” западния зелен клин на София, като се търси възможност за бъдещо облагородяване и обединяване на източната и западна части. Търси се и минимизиране на въздействието върху влажната зона на река Стубел.