Изменение на Общия устройствен план

Общинското предприятие “Софпроект-ОГП” започна процес по подготовката на изменението на ОУП на СО. В периода ноември 2018 – декември 2019 година са организирани поредица от прояви, чиято цел е да бъдат обобщени мнения, идеи и предложения по темата за предстоящата промяна на плана на София. Проведени са над 30 срещи с участието на близо 120 експерти в областта на устройственото планиране, урбанисти, архитекти, юристи, инженери, представители на браншови организации. В различни етапи на подготовката и реализацията на експертните срещи се включват Съюзът на урбанистите, Съюзът на архитектите и Лаборатория за градско развитие.

Процесът стартира в края на 2018 година, когато са организирани срещи с експерти, активисти, представители на общинска администрация и бизнеса. В тях участниците споделят мнението си по три основни теми: “Какво е ОУП и как го създаваме?”, “Как прилагаме ОУП?”, “Как усъвършенстваме ОУП?”.

Първото публично събитие, което поставя темата за изменението на ОУП пред широката публика е форумът „Планът на София: Форум за изменението на Общия устройствен план“. Проявата събира близо 300 експерти и граждани в "София Тех Парк" на 17 януари 2019 година, за да дискутират темите:

  • кои са силните и слабите страни на действащия ОУП на София
  • какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен
  • как се постига публично-частен консенсус и как се защитава общественият интерес
  • как да се управлява процеса по създаване, мониторинг, прилагане и изменение на ОУП
  • защо са важни данните и защо е важно да планираме на базата на данни
  • каква е законовата рамка и има ли нужда от промени в нея

Повече информация за участниците, програмата, видео и снимки от форума вижте https://www.facebook.com/events/287267225263778/

  • разбирането за ОУП като елемент от обществените отношения, свързани с устройство на територията
  • функционирането на ОУП като интерактивен елемент от системата, свързана с устройство на територията
  • ролята, която всяка една от тези организации би желала да има в предстоящия процес по изменение на ОУП

През май и юни 2019 г. са организирани разговори с експерти, работили по действащия ОУП на София, които споделят своя опит в разработването на плана.

Последният етап от процеса задълбочава експертните разговори в четири теми, които се очертават като приоритетни пред бъдещото изменение на ОУП: „Зелена система“, „Обитаване и жилищен фонд“, „Мобилност“, „Инженерна-техническа инфраструктура“ и „Териториален обхват на функционалните зони и устройствени параметри“.

Получените мнения ще станат един от елементите, на базата на които ще бъде създадено заданието за изменението на Общия устройствен план. Други съществени елементи, които също ще бъдат основа за заданието е посоката за развитие на града, зададена от Визия за София, както и националните планове и стратегии. Планирано е заданието да бъде завършено в рамките на 2020 г.