Карта на керамични и гранитни паважи

Паважните настилки са неразделна част от груповите паметници на културата, притежават историческо значение за града и качествата да оцелеят във времето. Научен интерес представляват историята по добиването, вноса и полагането на паветата, историческият контекст и личностите, свързани с тези процеси. Технологията за редене на павета е признак за използването на специфични технически умения и притежава научна стойност. Символното значение на софийските павета подкрепя твърдението за голямата обществена значимост на обекта.” (Мотиви в предложението за деклариране на паважните настилки като недвижима културна ценност, изготвено от Националния институт за недвижимо културно наследство).

Картата на керамичните и гранитните паважи, изработена от “Софпроект”, показва мрежата от обекти, част от единичната недвижима културна ценност “Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на София”.

Паважните настилки са обявени за урбанистична и архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност с местно значение със Заповед №РД9Д-4 от 09.12.2016 г. на министъра на културата.

Целта на картата е не само да визуализира, но и да послужи за популяризирането на паважните настилки, като част от недвижимото културно наследство на София.