Карта на училищата

Картата на училищата подготвена от Софпроект се стреми да обедини и надгради, вече достъпна от различни източници информация на едно място. Картата на общинските училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, достъпна на сайта на Столична община, се допълва, като се показват всички училища - държавни, общински, частни, духовни и такива по силата на международен договор. Информацията за самите училища е съгласно регистрите на МОН и РУО София-Град. Друго преимущество на картата е, че училищата, освен точково, са представени и със сградите и имотите, в които са разположени, както и с идентификаторите си за връзка с кадастрално-административната информационна система поддържана от Агенцията по Геодезия, картография и кадастър.

Предстои картата да се обогати с възможността за визуализация на отделните обекти, според управлението им (общински, частни държавни и т.н), както и според вида им - професионална или профилирана гимназия, начално, основно или средно, или център за подкрепа. (вижте картата в пълен размер)