Карта на училищата

Картата на училищата, изработена  от “Софпроект” се стреми да обедини и надгради, вече достъпна от различни източници информация на едно място.

Картата на общинските училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, публикувана на сайта на Столична община, е допълнена, като са показани всички училища - държавни, общински, частни, духовни и такива по силата на международен договор. Информацията за самите училища е съгласно регистрите на МОН и РУО София-град.

Предимство на картата е, че училищата, освен точково, са представени и със сградите и имотите, в които са разположени, както и с идентификаторите си за връзка с кадастрално-административната информационна система, поддържана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Предстои картата да се обогати с възможността за визуализация на отделните обекти, според управлението им (общински, частни държавни и т.н), както и според вида им - професионална или профилирана гимназия, начално, основно или средно, или център за подкрепа.