Картотекиране на дълготрайната растителност

Проектът има за цел да създаде публична картотека на дълготрайната растителност на територията на Столична община. Той се изпълнява съвместно от „Софпроект“ и Дирекция „Зелена система“. Проектът включва разработка на web-базирана информационна система, която ще:

  • улесни създаването и актуализирането на картотеката;
  • осигури условия за по-добро планиране и проектиране;
  • подобри стопанисването на дървесната растителност на София;
  • даде възможност за по-ефикасно разходване на общинските средства;
  • повиши информираността на гражданите и общинските служители;
  • създаде предпоставки за по-добро взаимодействие между граждани, бизнес и община

Информационната система ще съдържа данни за вида, биометрията (размерите), специфичните индивидуални особености и повреди (общо за индивида, за основата, стъблото и короната), състояние на всяко дърво и експертни препоръки за бъдещото стопанисване на дървото. Експертните оценки за съществуващата дървесна растителност ще се подават чрез специално мобилно приложение, което ще бъде създадено като част от системата.