Картотекиране на дълготрайната растителност

Съвместен проект на ОП „Софпроект - ОГП“ и Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ - СО, целящ създаването на публична картотека на дълготрайната растителност на Столична община. Основен фокус е разработваната в момента web-базирана информационна система, която има амбицията да:

  • улесни създаването и актуализирането на регистъра;
  • създаде условия за по-добро планиране и проектиране;
  • подобри стопанисването на дървесната растителност на София;
  • даде възможност за по-ефикасно разходване на общинските средства;
  • повиши информираността на гражданите и общинските служители;

Информационната система се разработва така, че чрез нея да се събира информация за вида, биометрията (размерите), специфичните индивидуални особености, повреди и състояние на всяко дърво, както и експертните препоръки за бъдещото му стопанисване. Предвижда се посредством мобилно приложение (част от системата) да се подават и експертните оценки за съществуваща дървесна растителност, съпътстващи инвестиционните проекти в Столична община.