Картотекиране на зелените площи

Проектът има за цел да създаде картотека на всички зелени площи (с прилежащите им растителност и градинско-паркови елементи) на територията на Столична община.

Към днешна дата разработката е на етап картиране на зелените площи. Отразени на карта са границите на обектите на зелената система, стопанисвани от районите: „Младост“, „Слатина“, както и тези, стопанисвани от Дирекция „Зелена система“. Картирането в обхвата на район „Витоша“ е в работен процес.

В рамките на проекта се предвижда създаването на информационна система, която да обслужва бъдещата картотека и да бъде активен инструмент при планирането, проектирането, изграждането и поддръжката на зелените площи в Столична община.

Проектът се изпълнява съвместно от „Софпроект“, районните администрации и Дирекция „Зелена система“ - СО.