Картотекиране на зелените площи

Проект, по който ОП „Софпроект - ОГП“ е в тясно сътрудничество с районните администрации и Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ - СО. Целта е да се картират и оценят подробно всички зелени площи с прилежащата им растителност и градинско-паркови елементи на територията на Столична община. В момента разработката е на етап картиране на зелените площи. Пилотно са картирани зелените площи на район Младост, както и тези, стопанисвани от Дирекция „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ - СО. Предвижда се създаване на информационна система, която да обслужва бъдещата картотека, както и да служи като активен инструмент при планирането, проектирането, изграждането и поддръжката на зелените площи в Столична община.