Културно наследство

Мрежата на обектите и териториите на недвижимите културни ценности в Столична община е гъста и многопластова. Софпроект следи за инвентаризация и актуализация на данните за този сложен комплекс от обекти, получени от Националния институт за паметници на културата, с цел усъвършенстване на информационната основа за нуждите на Общия устройствен план на Столична община. Основна част от работата се фокусира върху активната комуникация с институциите и страните, които имат експертиза и отношение (администрация, музеи, университети и НПО).

Инициира се диалог и взаимодействие с цел намиране на точните инструменти за подобрено провеждане на устройствени политики и съхранение на обектите недвижима културна ценност.

Като част от работата свързана с културно историческото наследство на Столична община, Софпроект е изработил и карта на керамичните и гранитни паважи.

Стремежът на предприятието е да усъвършенства механизмите за закрила и управление на системата от ценности, неразделно интегрирана в съвременната и интензивно развиваща се територия, както и да подобри информираността на гражданите за богатствата от културни обекти на Столичн община.