Мониторинг на недвижими културни ценности

Мрежата от недвижими културни ценности в Столична община е гъста и многопластова. "Софпроект" следи за инвентаризация и актуализация на данните за този сложен комплекс от обекти, получени от Националния институт за недвижимо културно наследство, с цел усъвършенстване на информационната основа за нуждите на Общия устройствен план на Столична община.

Основна част от работата се фокусира върху активната комуникация с институциите и страните, които имат експертиза и отношение (администрация, музеи, университети и НПО). Инициира се диалог и взаимодействие с цел намиране на точните инструменти за подобрено провеждане на устройствени политики и съхранение на обектите недвижима културна ценност.

Целта на екипа на "Софпроект" е да допринесе за усъвършенстването на механизмите за закрила и управление на системата от ценности, неразделно интегрирана в съвременния и интензивно развиващ се град, както и да подобри информираността на гражданите за богатствата от културни обекти на територията на общината.

Като част от работата, свързана с недвижимите културни ценности на Столична община, "Софпроект" е изработил карта на керамичните и гранитни паважи.