Манастирски ливади - Изток

Манастирски ливади-Изток е проект иницииран от местния инициативен комитет и изготвян чрез съвместната работа на всички заинтересовани страни. ОП “Софпроект-ОГП” заедно със Съюза на урбанистите в България (СУБ) изработват анализ и план за действие за територията на кв. Манастирски ливади Изток, район Триадица, включващ дейности по попълване на информационни дефицити, разработване на целеви проблемен анализ и определяне на мерки за изпълнение на целите.

Кварталът е разгледан през призмата на “Градски Стандарт” - инструмент за холистичен подход в градското планиране, разделен в пет основни тематични области - Устроена страна, Здравословна среда, Сигурна среда, Жизнена среда и Характерна среда.

Няколко срещи с местни жители, бизнес и администрация са проведени.

Различни проблеми, заключения и цели са изведени в процеса на работа, като основната цел е да се намери правилният механизъм за справяне с разнородните устройствени и благоустройствени проблеми, така че същият подход, вече тестван, да може да бъде приложен и в други проблематични южни квартали на град София. (вижте картата в пълен размер)

От тук можете да изтеглите презентация на проекта „Концепция за линеен парк Манастирски ливади - Изток с широк обществен достъп“. Проектът е координиран от ОП „Софпроект-ОГП“. Част Паркоустройство и благоустройство e изработена от Viridis ландшафтни архитекти, а частта с корекциите на реките бе поверена на ОП „СофияПРОЕКТ“. Работата по двете части се извърши в тясна колаборация, за да се постигне максимално добър резултат.