Манастирски ливади - Изток

Манастирски ливади-Изток е проект иницииран от местния инициативен комитет и изготвян чрез съвместната работа на всички заинтересовани страни. ОП “Софпроект-ОГП” заедно със Съюза на урбанистите в България (СУБ) изработват проект за анализ към плана за действие за територията на кв. Манастирски ливади Изток, район Триадица, включващ дейности по попълване на информационни дефицити, разработване на целеви проблемен анализ и определяне на мерки за изпълнение на целите.

Кварталът е разгледан през призмата на “Градски Стандарт” - инструмент за холистичен подход в градското планиране, разделен в пет основни тематични области - Устроена страна, Здравословна среда, Сигурна среда, Жизнена среда и Характерна среда.

Няколко срещи с местни жители, бизнес и администрация са проведени.

Различни проблеми, заключения и цели са изведени в процеса на работа, като основната цел е да се намери правилният механизъм за справяне с разнородните устройствени и благоустройствени проблеми, така че същият подход, вече тестван, да може да бъде приложен и в други проблематични южни квартали на град София. (вижте картата в пълен размер)