Манастирски ливади - Изток

Какво е сегашното състояние и каква е посоката, в която трябва да се развива квартал „Манастирски ливади – изток“ в София? Първите отговори на тези въпроси дават анализът и подготовката на план за действие на квартала, изготвени от „Софпроект“ и Съюза на урбанистите по предложение на Инициативния комитет на квартала и Направление „Архитектура и градоустройство“. Предстои разработването на детайлен план за действие, който да посочи конкретните стъпки за бъдещото развитие на квартала.

Анализът „Манастирски ливади – изток“ използва холистичен подход в градското планиране, наречен „Градски стандарт“. Той анализира условията на живот в района в пет тематични направления: устроена, жизнена, здравословна, сигурна и характерна среда. Всяко от направленията разглежда различни проблеми на средата на обитаване и предлага насоки за развитието на нейния потенциал. Подобен подход се използва за първи път в градското планиране в България, като целта е в бъдеще той да бъде приложен и в други столични квартали. За събирането на изчерпателна информация за анализа са проведени множество проучвания в периода юни-октомври 2018 г., както и срещи с жителите на района, представители на бизнеса и администрацията.

Да се изработи нов Подробен устройствен план на квартала, който да предвиди достатъчно обслужваща инфраструктура за количеството жилища, позволени по ОУП на София. Да продължи работата по подобряване на качествата на съществуващата среда - изграждане на улици, тротоари и канализация, поставяне на осветление и озеленяване, строителство на детска градина, парк, спортна инфраструктура и т.н. Това са част от изводите в анализа и подготовката на плана за действие на територията.

Анализът е предшестван от изработването на карта на кв. „Манастирски ливади-изток“, съдържаща данни за различните аспекти на градската среда и градоустройството на квартала. Тя представя съществуващото състояние на територията, отразявайки природните дадености, пространствените, социалните и икономическите характеристики, както и очакваното в близко бъдеще развитие.

В рамките на изследването е изготвена „Концепция за линеен парк Манастирски ливади - Изток с широк обществен достъп“. Разработката има за цел да изследва възможностите на територията за създаване на линеен парк, предоставящ възможности за разнообразни активности на открито и удобно пешеходно и велосипедно преминаване. Част „Паркоустройство и благоустройство“ e изработена от Viridis ландшафтни архитекти, а частта с корекциите на реките е поверена на ОП „София - проект“. Работата по двете части се извършва в тясно сътрудничество, за да се постигне максимално добър резултат.