Общински план за развитие

Общинският план за развитие е седемгодишен стратегически оперативен инструмент по ЗРР за провеждане на устройствена политика и координация на секторните политики, за прилагане на ОУП, както и за планиране на финансовите ресурси за реализация. Столична община съвпада по териториален обхват с област София-град и това налага необходимостта от синхронизация за дефиниране на общи цели и приоритети на Областната стратегия за развитие и ОПР, както и на действията за реализация. ОПР програмира изпълнението на необходимите мерки и задачи, които се инициират от Столична община и са основно нейна отговорност.

Действащият ОПР на Столична община за 2014-2020г. интегрира и подкрепя реализацията на редица секторни стратегии и програми с действие в същия програмен период, в т.ч. ИПГВР, с акцент върху пространствената и инвестиционната им част и е предпоставка за устойчиво развитие на общината, обосновавайки задачите на нейната управа за повече от един мандат.

Екипът на ОП „Софпроект ОГП“ изработи както действащия ОПР на СО 2014-2020г., така и този за предходния период 2007-2013г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2014-2020)