Оценка на състоянието и тенденциите в развитието на жилищния сектор в Столична община към 2016 г.

Изследването “Оценка на състоянието и тенденциите в развитието на жилищния сектор в Столична община към 2016 г.” цели да установи актуалното състояние на жилищния сектор и тенденциите в развитието му. Основание за изработване на проучването е наблюдението на изпълнението на ОУП на СО, както и възможността, то да послужи за нуждите на оперативното и стратегическо планиране на развитието на общината.