Постигнато озеленяване

Извършен е мониторинг на степента на изпълнение на изискванията за озеленяване на устройствените зони на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община (СО). При условията на ограниченото време и голяма площ (20 956 Ха), в съчетание с мин.площ 100 кв.м., пълнота на съдържанието и 15 класа растителност, е възможно само чрез достъпни източници на информация и технологии като ГИС.

За целта, се представят пространственото разпределение и функционалната класификация на градските зелени площи въз основа на мултиспектрални сателитни изображения Sentinel-2A, свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник”.

Ползи: Хомогенен резултат – еднакво качество, еднакво време, еднаква зелена класификация за цяла София; включване в зеления баланс на София, междублоковите пространства, частните дворове, индустриални терени; Мониторинг на 10 годишното изпълнение на ОУП на СО – устройствен показател за озеленяване; Фокусиране на администрацията в проблемни зони;
(вижте картата в пълен размер).