Потенциална миграция на населението в страната към София

“Потенциална миграция на населението в страната към София” е национално представително социологическо проучване, което прави прогнозна оценка за размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столична общинаИзследването показва факторите, които формират миграционното поведение на населението и дава типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на Столична община спрямо различни социално демографски и икономически характеристики. Обект на изследване е населението на възраст между 16 - 65 години, които са постоянни жители на страната.

Изследването се реализира в съвместна работа с доц. д-р Йордан Калчев, доц. д-р Александър Цветков и агенция за маркетингови и социални изследвания “Маркет Линкс”.