Почви

Софпроект изготвя предпроектно проучване за възможността за приложение на дистанционни методи за идентификация и изследване на замърсявания и нарушения на почвите в рамките на Столична община. - С експерти от УАСГ и Минногеоложкия университет.

Целта му е да се определи оптималният начин за набиране на адекватна информация за замърсяването на почвите и обхвата на нарушените терени за целите на градското планиране, чрез съвременни подходи, както и определяне бъдещи възстановителни мерки и мониторинг.

Обхватът на проучването включва: идентификация и набиране на информация за очаквани замърсявания и нарушения на почвите; определяне на географски обхват на изследвания; определяне на най-адекватни методи за изследване и верификация чрез използване на дистанционни методи, включително определяне на технически спецификации (вълнови диапазони, точности и доставчици) на сателитни снимки; определяне на различни подходи за дистанционни методи според мащаба и цената.

Очакваните резултати от проучването са: географски обхват; параметри на замърсявания и нарушения на почвите; разработване на методология за бързо и икономически рентабилно изследване чрез дистанционни методи и оптимален обхват за верификация чрез конвенционално пробонабиране и лабораторни анализи, където е необходимо; етапност; приблизителна стойност.