Проект ТУРaС – преход към по-добра урбанистична  гъвкавост и устойчивост

Фокус в работата по ТУРаС бяха иновативните подходи и инструменти на градовете за местна адаптация към климатичните промени, към все по-сериозното нарастване на дела на урбанизираните територии и на недостига на природни ресурси като глобална тенденция. Проектът даде възможност Столична община да работи в посоката на някои от своите дългосрочни цели за развитие, като: преход към по-гъвкава и устойчива полицентрична урбанизация и по-модерно и природосъобразно обитаване; запазване на жизнеността на малките населени места; мъдро ползване на природните ресурси; подобряване на процесите на съвместно вземане на решения с местната общност. Направеният анализ на грешните политики, довели до презастрояването на Витошката яка, стана основа да се предложи система от мерки за подобряване управлението на северните територии на общината.

За илюстриране на работата по ТУРаС за пръв път в досегашната практика на ОП „Софпроект ОГП“ през 2015г. бе изработен видеоклип, представящ планова концепция и карти създадени в ГИС, по начин улесняващ възприемането им от широката аудитория.