Собственост на земята

Проучване, целящо да визуализира по разбираем начин процентното съотношение на различните видове собственост върху земята в границите на Столична община. Проучена е както преобладаващата собственост във всеки от 24-те административни района на Столицата, така и собствеността по функционални групи: транспорт, озеленяване, обществено обслужване, водни обекти, жилищни и производствени зони.

Проучването дава основа за бъдещи времеви сравнения по вид собственост и би подпомогнало управленския стремеж към хармонизация на града и наситеността му с публични функции и социална инфраструктура.

Преобладаващата частна собственост често се явява проблем в процеса на градското планиране, предвид необходимостта от скъпо струващо отчуждаване или изкопуване на земята.  Изводите от този анализ биха спомогнали за по-добра приоритизация на управлението на града, и повишаване качеството на живот във всички квартали и населени места на територията на общината.