Стратегия "София играе"

“София играе” е стратегия за изграждането, поддръжка и адаптацията на детските площадки на територията на Столична община. Подготовката й е възложена на ОП "Софпроект" от главния архитект на Столична община. Документът е разработен по инициатива на Направление “Зелена система, екология и земеползване” и в сътрудничество със сдружение "Безопасни детски площадки".

Стратегията предлага реализация на система от мерки, която да създаде предпоставки за здравословно и социално ангажирано развитие на децата, за формиране на устойчиви местни общности и за прилагането на гъвкави финансови модели на реализация и поддръжка на местата за игра.

Разработена от мултидисциплинарен екип, стратегията е консултирана с районните администрации, неправителствени организации, образователни институции, сертифициращи организации и външни експерти.

Паралелно с изработването на стратегията, екипът на "Софпроект" създава и карта на местата за игра.