Стратегия "София играе"

Град, добър за децата е град, добър за всички. Основната клетка в създаването на такава среда са местата за игра, а в Столична община те са 1 770. Грижата за този безценен ресурс обаче е предизвикателство. София играе е стратегия за изграждането, поддръжка и адаптацията им, създадена по инициатива на направление “Зелена система, екология и земеползване” и по възлагане от главния архитект на Столичната община.

Документът предлага реализация на система от мерки, която да създаде предпоставки за здравословно и социално ангажирано развитие на децата, за формиране на устойчиви местни общности и за прилагането на гъвкави финансови модели на реализация и поддръжка на местата за игра. (вижте картата на местата за игра)

Разработена от мултидисциплинарен екип, стратегията е консултирана с разнообразни заинтересовани страни, сред които районните администрации, неправителствени организации и образователни институции, сертифициращи организации и външни експерти.