Стратегия "София играе"

“София играе” е стратегия за изграждането, поддръжка и адаптацията на детските площадки на територията на Столична община, които към 2018 година са 1770 на брой. Тя е изготвена по инициатива на Направление “Зелена система, екология и земеползване” и по възлагане от главния архитект на Столичната община.

Документът предлага реализация на система от мерки, която да създаде предпоставки за здравословно и социално ангажирано развитие на децата, за формиране на устойчиви местни общности и за прилагането на гъвкави финансови модели на реализация и поддръжка на местата за игра.

Разработена от мултидисциплинарен екип, стратегията е консултирана с разнообразни заинтересовани страни, сред които районните администрации, неправителствени организации и образователни институции, сертифициращи организации и външни експерти.