Териториално диференцирани демографски прогнози

Демографската прогноза от 2018г. за 583 бр. териториални градоустройствени единици на СО детайлизира демографската прогноза по административни райони на общината от 2017г. Ползвани са и данни от НСИ и ГД „ГРАО“ за броя на населението, за възрастовия статус, както и за неговото движение – брой родени, умрели, записани и отписани от регистрите в населените места, т.е. за естественото и за механичното движение на населението. Градоустройствените единици, които нямат отношение към постоянното обитаване са изключени от прогнозните демографски разчети. Разработката включва количествени параметри за населението по фактическо състояние 2017г. и прогнози през 10г. до 2050г. по показател „общ брой“, а също качествени характеристики (по показател възрастовата структура и специфични възрастови групи: 0-2г.; 3-6г.; 7-14г.; 15-18г. и над 65 години). Прогнозите са в три варианта, а основен е средният реалистичен вариант (вижте презентацията). Географската информационна система на ОП „Софпроект – ОГП“ показва демографски профил с прогнози за всяка градоустройствена единица. (вижте картата в пълен размер)