Транспортен модел

Осигуряването на ефективно и бързо ежедневно придвижване до и в границите на града представлява голямо предизвикателство в София. За тази цел от градоустройствена гледна точка трябва навиците и предпочитанията на жителите на града да могат да бъдат предвидени с голяма прецизност. На базата на тази прогноза би могло да се предложат най-удачните транспортни услуги и най-ефективните методи за управление на инфраструктурата и обществения транспорт.

За тези цели в редица големи градове в света се изграждат и поддържат цифрови транспортни модели, които представляват систематично представяне на транспортните системи и земеползването. Те са мощен инструмент за оценяване на въздействието на бъдещи елементи от транспортната инфраструктура или за определяне начина на функциониране на транспортните системи в перспектива, което е ключово знание за ефективно и устойчиво градско планиране.

София, макар и изоставаща в тази практика, вече разпознава ползите от подобни методи за информирано планиране и вземане на решения. Към момента съвместно с направление “Транспорт” и направление “Архитектура и градоустройство” към СО разработваме рамката на транспортен модел на общината, като стремежът е същинската работа по запълването му с данни да започне още тази година.