Проект УРБиНАТ, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС

Софияе водещ град в проекта УРБиНАТ, целящ създаване на зелени здравословни коридори като  двигател за развитието в необлагодетелствани жилищни райони. Програма Хоризонт 2020 на ЕС ще подпомогне това със знание и финансиране до 2023г. За подобряване качеството на средата в екологичен и социален аспект ще се търсят решения вдъхновени от природата. Софийският зелен коридор ще бъде в зона С1 на ИПГВР, в район Надежда. Академичен партньор в проекта е УАСГ. Неговите елементи ще се подбират, създават и стопанисват с обединените усилия на местните жители, бизнес и администрация, подпомогнати от научната общност. Приоритет за действие и подкрепа по проекта са иновациите в области: енергия (природни източници на енергия, енергийна ефективност, пешеходно и  вело-придвижване, “зелен транспорт”); вода (термоминерални, водна култура, ползване на повърхностни води, поливане на зелени площи); зеленина/природа (качество и ефективност на озеленяването, зелени покриви  и стени за защита от шум, прах и прегряване; публични пространства); храна/ природа (с фокус децата, опит в отглеждане, приготвяне и консумация на природни здравословни храни). Вижте видеото: Урбинат - цели и методология.