Централна баня: задание за концепция 

През последните години бъдещето на неизползваната част от Централната минерална баня в София предизвиква редица професионални и граждански дискусии. В търсене на решение в интерес на гражданите на Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство” възложи на общинското предприятие „Софпроект“ да изготви задание за отворена покана за концепции. Целта е да бъдат събрани аргументирани предложения за оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от използването на северното и източно крило на Централната минерална баня.

Заданието

Екипът на “Софпроект” очаква предложения, коментари и препоръки по заданието на имейл open-call@sofproect.com до 09 април. Получените предложения ще послужат за финализиране на документа, след което в края на април се предвижда ще бъде обявена и самата отворена покана. Участвайте в изготвянето на заданието, като ни изпращате по имейл вашите препоръки и коментари!

Вижте списък с получените въпроси, коментари и предложения по заданието - информацията в списъка се актуализира постоянно. Отговори на поставените въпроси се публикуват в рамките на 24 часа.

Кандидатстване в отворената покана

Право да кандидатства има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в поръчката. Всеки кандидат трябва да предложи екип, който да се състои от минимум следните експерти: архитект - експерт недвижимо културно наследство, икономист или финансист, инженер - експерт хидрогеология, инженер водоснабдяване и канализация, социолог или културолог, или антрополог. Всеки от експертите трябва да има опит от минимум 3 години по специалността си.

Етапи на процеса

Подборът на идеи ще се проведе в два етапа. В първия кандидатите трябва да подадат документи, включващи представяне на екипа, предложение за начина му на работа, резюме на концепцията, бизнес плана и бизнес модела, които ще се разработват детайлно във втората фаза. 

Материалите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере три екипа за участие в следващата фаза на процеса. Трите колектива, получили най-голяма брой точки от журито, ще бъдат поканени да сключат договор със Столична община (ОП „Софпроект”) за разработване на концепциите си по същество във втория етап на процедурата. Всеки от тях ще получи по 10 000 лв. за своята работа.

Във втората фаза от процеса трите екипа ще разработят детайлно концепциите си и ще ги представят публично. Разработките трябва да включват бизнес план и бизнес модел за развитие и експлоатация на северното и източно крило на сградата на Централна минерална баня в София и на водата от минералния извор до нея. Срокът за работа е 3 месеца.

Екипите предават концепциите си в албум А3, който съдържа текстови, графични и таблични материали и приложения на адрес: open-call@sofproect.com

Първи етап

В първия етап на процеса/отворената покана журито оценява качеството на предадените материали и заявения капацитет на екипите да изпълнят задачата. Това става по следните критерии:

 • Професионален и специфичен опит на екипа – максимум 10 т.
 • Метод на работа - максимум 20 т.
 • Резюме на концепция за развитие – максимум 35 т.
 • Резюме и структура на бизнес план и бизнес модел - максимум 30 т.
 • Допълнителни предложения – максимум 5 т.
 • Максимален общ брой точки: 100

Предложенията ще бъдат оценявани от 7-членно жури с участието на специалисти от различни институции и професионални сфери: представител на ръководството на Столична община, главният архитект на Столична община, експерт от ОП „Софпроект-ОГП“ (планиране, функции, стратегии), експерти по недвижими културни ценности, минерални води, бизнес развитие - икономически и финансови аспекти, управление на проекти. Имената на членовете на журито ще бъдат обявени в края на април.

Втори етап

Избраните екипи трябва да разработят в детайл концепцията, с която са избрани на Етап 1. Предложението трябва да включва подробни бизнес план и бизнес модел за развитие и експлоатация на северното и източно крило на Централната минерална баня и на водата от минералния извор до нея. Специфичните цели на разработените концепции са следните:

 • Идентифициране на възможни решения за развитие и експлоатация на обекта;
 • Практическа приложимост;
 • Финансовата ефективност;
 • Устойчивост;

Резултат

Столична община става собственик на разработените концепции. В зависимост от получения резултат общината може да предприеме една или повече от следните стъпки след края на процеса::

 • да открои предпочитана концепция;
 • да комбинира елементи от отделните концепции;
 • да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализация на концепциите;

Срокове

 • 26 март - онлайн представяне на заданието с въпроси от публиката26 март – 9 април - събиране на коментари и мнения по заданието
 • 23 април - обявяване на отворената покана
 • 23 април – 4 юни – Етап I
 • 15 юни – 21 юни - журиране - оценка на предложенията и избор на три екипа
 • 22 юни - обявяване на избраните екипи
 • 23 – 26 юни - сключване на договори с избраните екипи
 • Време за работа на избраните екипи в Етап II – 3 месеца
 • 5 октомври - публикуване и представяне на резултатите от работата на екипите

*графикът може да търпи промени в зависимост от процеса

Можете да следите информация за процеса на сайта на Софпроект https://sofproect.com/category/новини/