Проект Com.Unity.Lab София

Com.Unity.Lab е мрежа за обмен на добри практики в областта на устойчивото градско развитие, в която град Лисабон споделя опит за прилагане на четири инструмента за влияние върху градските територии, които използва в Лисабонската стратегия за местно развитие на територии за приоритетна намеса. Целта на стратегията е смекчаване на бедността и неравенствата в града (социални, икономически образователни), чрез съвместно управление между местната власт и местните общности. В рамките на проекта, София ще изработи карта на приоритетни зони за въздействие, след предварително дефинирани индикатори, ще направи анализ на пространствени данни за средата и на социално-икономическия статус на населението. Столична община вече инициира процес за формиране на работни групи от заинтересовани страни, които ще работят заедно с местните общности по инициативи за развитието на идентифицираните зони. Може да следите работата на Сom.Unity.Lab София във Фейсбук.

В мрежата участват осем европейски града: Лисабон, Бари, Олборг, София, Острава, Люблин, Хага и Лил.

Com.Unity.Lab се финансира от програма за междурегионално сътрудничество на Европейския съюз Urbact III.