Проект Com.Unity.Lab София

Com.Unity.Lab e мрежа за трансфер, която цели да сподели опита на град Лисабон, придобит по време на работата по Стратегия за местно развитие на територии за приоритетна намеса. Документът предоставя на града набор от инструменти за справяне с бедността и смекчаване на неравенствата - социални, икономически образователни. Това се случва със съвместните усилия на администрацията и местните общности.

Община Лисабон споделя опит с прилагането на четири успешни инструмента за влияние върху градските територии. Първият инструмент е картиране на територии за приоритетна намеса след анализ на статистически данни и провеждане на анкета сред гражданите. Вторият е свързан със създаването на работни групи, които работят съвместно с местните власти, гражданските организации и бизнеса за създаване на планове за развитието на тези зони. Третият е общинска грантова програма, която финансира реализирането на идеите. Последният инструмент е насочен към овластяване на местните общности. Това е финансов механизъм на Европейската комисия, насочен към подпомагането на местното развитие, ръководено от общността (Community Led Local Development). Крайната цел е да се стимулира устойчивото развитие на социално изключени градски зони и да се създадат условия за включване на местните общности в този процес.

С участието си в Com.Unity.Lab, София има възможност да обмени опит за добри практики и иновативни подходи на действие за социално включване и интегриране на проблемните зони. В рамките на проекта ще бъде изработена карта на територии за социално сближаване в столицата. Проектът се изпълнява от Столична община в лицето на „Софпроект“, Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и Дирекция „Европейски политики и програми“.

Проект Com.Unity.Lab се финансира по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз, която подпомага изграждането и развитието на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. Програмата се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Водещ партньор е град Лисабон (Португалия), в партньорство с градовете София, Бари (Италия), Люблин (Полша), Острава (Чехия), Лил (Франция), Олборг (Дания) и Хага (Холандия).

Може да следите работата на Сom.Unity.Lab София във Фейсбук