Тенденции в развитието на жилищния сектор в Столична община

Изследването цели да установи актуалното състояние и тенденциите в развитието на жилищния сектор в Столична община. Документът е разработен през 2016 година от екип на архитектурно студио “АРХ” ЕООД с ръководител арх. Стойчо Мотев по задание на “Софпроект”.

Изпълнението на задачата обхваща обработка на актуална статистическа и друга информация по утвърдени показатели за изследване и планиране на жилищната система в контекста на Общия устройствен план и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Проучването има практическа насоченост и предоставя изводи и препоръки за нуждите на устройственото и стратегическо планиране на най-голямата функционална система – обитаването. Анализът ще послужи за мониторинг на изпълнението на Общия устройствен план на София, както и за оперативното стратегическо планиране на развитието на Столичната община.